1. Definition af Faciliteret Dialog v/Thomas Lester

Faciliteret dialog eller genoprettende dialog er en måde at løse konflikter på, hvor en eller flere neutrale tredjeparter gennem en relationsgenoprettende proces hjælper parter med at genetablere en ægte gensidig kontakt om det, der er foregået, konsekvenserne deraf og hvad der er vigtigt for hver af parterne. Fra en gensidig forståelse søges løsninger, der er tilfredsstillende for alle parter. Facilitator træffer ingen afgørelse i sagen. Processen er frivillig og fortrolig.

2. Proces-facilitatoren

Facilitatorens rolle er at være katalysator for processen. Facilitatoren er villig til at lade sig bevæge af det, der er levende i parterne, og indtager således en multipartisk funktion. Facilitator støtter parterne i at udvikle og undersøge egne løsningsforslag og nedskriver i slutningen af processen de aftaler, der er indgået.

Når en person stiller sig til rådighed som facilitator, handler vedkommende som facilitator og ikke i egenskab af den profession vedkommende i øvrigt måtte have. Facilitatorens viden og holdning er ikke relevant i den relations-genoprettende proces.

3. Uvildighed

Facilitator skal optræde uvildigt (ikke at ville noget bestemt, at give slip på egen agenda)– både i forhold til parterne og i forhold til sagen. Det betyder, at facilitator ikke tage mere parti for den ene part frem for den anden; ikke fremme sine egne ideer til løsning og ikke har en personlig interesse i sagens eller processens udfald.

Facilitator skal over for parterne oplyse om forhold, der i parternes øjne vil kunne påvirke mediators evne til at være uvildig og kunne indleve sig lige med begge parter, også selv om facilitator ikke selv mener, at uvildigheden og indlevelsen er påvirket. Sagens parter skal være bekendt med, hvorledes facilitator er kommet ind i sagen og bekendt med facilitators organisatoriske eller arbejdsmæssige tilhørsforhold.

Hvis facilitator undervejs i processen ikke længere formår at være uvildig eller multipartisk, skal han eller hun oplyse parterne herom og trække sig ud af sagen. Såfremt parterne ønsker det, hjælper facilitator parterne med at finde en anden mediator /facilitator.

4. Frivillighed

Det er frivilligt for alle parter, der er berørt af konflikten eller situationen, om de vil deltage i den genoprettende proces, og enhver part inklusiv facilitator kan på et hvilket som helst tidspunkt trække sig ud af processen.

5. Samtykke

Alle deltagere i en genoprettende dialog proces skal forud for processens start have information om processen og give samtykke til at deltage. Da processen er frivillig fra start til slut, kan samtykket på ethvert tidspunkt trækkes tilbage. For unge under 18 år kræves forældremyndighedsindehavers samtykke, medmindre der på et givet område findes andre særlige regler herom.

6. Tavshedspligt

Facilitator har tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter både den indledende kontakt, og hvad der måtte ske under, mellem og efter møderne. Hvis sagens parter er enige om det, kan tavshedspligten helt eller delvis fraviges.

Såfremt mægler holder møder med parterne hver for sig, skal mægler aftale med parterne, om det i de separate møder passerede er fortroligt eller ej.

Herudover gælder dansk rets almindelige regler om tavshedspligt, underretningspligt og vidnepligt.

7. Betaling

Hvis parterne selv betaler facilitatoren, deles udgifterne ligeligt mellem dem, medmindre en anden fordeling aftales.

Der skal foreligge en aftale om betaling, før processen påbegyndes.

Honoraret for en genoprettende dialog proces kan ikke gøres afhængig af resultatet af processen.

8. Deltagere i processen

Konfliktens parter deltager personligt i processen. Hvis en part ønsker at have en eller flere bisiddere, skal den anden/de andre parter samtykke heri. Hvis der ikke opnås enighed om dette spørgsmål, skal mæglingen ikke gennemføres. Aftale om bisiddere bør indgås forud for mødets start.

Konfliktens parter er, også når der deltager bisiddere, mæglingens primære aktører.

9. Afbrydelse af processen

Facilitator skal afbryde processen, hvis

  • parterne ønsker det,
  • facilitator skønner, at en af parterne er ude af stand til at deltage meningsfuldt eller ude af stand til at varetage egne interesser,
  • der er en magtubalance mellem parterne, der påvirker processen negativt og ikke kan afhjælpes,
  • det skønnes, at processen ikke er formålstjenlig,
  • parterne vil indgå en aftale, som facilitator skønner, er kriminel, går ud over en tredjepart, eller på en helt uacceptabel måde tilgodeser en af parterne,
  • konflikten viser sig at være uegnet for genoprettende dialog, eller
  • facilitator skønner, at det af andre vægtige grunde er uhensigtsmæssigt at fortsætte den genoprettende proces.

Facilitator skal så vidt muligt over for parterne tilkendegive, hvorfor processen standses.

Back to top